Beoordelingscriteria financiële hulp

De aanvraag geschiedt digitaal. De medewerkers van de HWK leggen de aanvraag voor aan de Commissie Financiële Hulpverlening.

  • Alleen geld geven is geen hulpverlening. Daarom benadrukken we de noodzaak dat er ook begeleiding door andere instanties wordt gegeven. Zo nodig kan de HWK zorgdragen voor kortdurende hulpverlening. Beide vormen van hulpverlening zijn gericht om de cliënt in staat te stellen zelfstandig vorm te geven aan zijn of haar leven.
  • Er worden alleen vergoedingen gegeven betreffende de eerste levensbehoeften. Hieronder verstaan we: huisvesting, voeding, kleding, veiligheid en nutsvoorzieningen. Kortom: Wat nodig is om een menswaardig bestaan te leiden.
  • Het gaat om bedragen die niet structureel van aard zijn.
  • Geen geld wordt verstrekt voor leningen, hypotheken, medische kosten, onderhoud woning of het aflossen van schulden. Middelen voor scholing kunnen in beperkte mate worden vergoed, als dit de zelfstandigheid van de cliënt bevordert. Aanvragen die niet voldoen aan de criteria kunnen voorgelegd woorden aan PCI’s of diaconieën.
  • Bij een dreigende huisuitzetting of afsluiting van de nutsvoorzieningen en de commissie niet bereikbaar is, kan het bestuur van de HWK handelend optreden.
  • Bij de beoordeling staat het verhaal van de cliënt centraal. Feiten en omstandigheden door de aanvragende hulpverlener worden geformuleerd kunnen doorslaggevend zijn. Op grond van humanitaire reden kunnen we in alle gevallen anders besluiten.