Onze doelstelling

De doelstelling is tweeledig:

1. Hulp verlenen aan mensen die op enig moment hun leefsituatie als crisis ervaren. Die hulp is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar beschikbaar. Deze hulp kan praktisch en psychosociaal van aard zijn, ongeacht de levensovertuiging van de hulpvrager.

2. Vorm geven aan de opdracht van Jezus Messias, om te zien naar mensen in nood en op die manier tekenen op te richten van Zijn rijk.
HWK maakt geen misbruik van de kwetsbaarheid van cliënten door te evangeliseren. Er zijn geen verborgen agenda’s. HWK is een uiting van wat men tegenwoordig “de dienstbare kerk” noemt.

 

Die dienstbaarheid bestaat uit

1. Het lenigen van de allereerste nood
a. een luisterend oor
b. verwijzing naar gespecialiseerde hulpverlenende instantie
c. het verstrekken van een klein bedrag aan leefgeld.

2. Het verstrekken van meer structurele hulp.
In een aantal gevallen zullen de hulpverleners zelf een traject van psychsociale hulpverlening aangaan met een cliënt, dat niet langer duurt dan 6 sessies. Dat is een vuistregel. Uitzonderingen zijn mogelijk.