Over onze financiële hulpverlening

De Stichting Hulpverlening vanuit Westfriese kerken verleent hulp aan mensen in crisissituaties.

Naast de sociale begeleiding geeft de HWK financiële ondersteuning als mensen onvoldoende middelen hebben om te voorzien in hun elementaire levensbehoeften. Aanvragen worden gedaan door beroepskrachten van de in de regio werkzame instellingen voor maatschappelijke dienstverlening, door de in het werkgebied gevestigde diaconieën en parochiële caritas instellingen en door predikanten en pastores.

Doel van de hulpverlening is om de zelfstandigheid van de cliënt te bevorderen.

Bij de toekenning van middelen door de HWK wordt in beschouwing genomen of er sprake is van activiteiten van de hulpverlening en/of cliënt die gericht zijn op het herstellen van de zelfstandigheid van de cliënt.

 

Beoordelingscriteria

De aanvraag geschiedt digitaal. De medewerkers van de HWK leggen de aanvraag voor aan de Commissie Financiële Hulpverlening.

 • Alleen geld geven is geen hulpverlening. Daarom benadrukken we de noodzaak dat er ook begeleiding door andere instanties wordt gegeven. Zo nodig kan de HWK zorgdragen voor kortdurende hulpverlening. Beide vormen van hulpverlening zijn gericht om de cliënt in staat te stellen zelfstandig vorm te geven aan zijn of haar leven.
 • Er worden alleen vergoedingen gegeven betreffende de eerste levensbehoeften. Hieronder verstaan we: huisvesting, voeding, kleding, veiligheid en nutsvoorzieningen. Kortom: Wat nodig is om een menswaardig bestaan te leiden.
 • Het gaat om bedragen die niet structureel van aard zijn.
 • Geen geld wordt verstrekt voor leningen, hypotheken, medische kosten, onderhoud woning of het aflossen van schulden. Middelen voor scholing kunnen in beperkte mate worden vergoed, als dit de zelfstandigheid van de cliënt bevordert. Aanvragen die niet voldoen aan de criteria kunnen voorgelegd woorden aan PCI’s of diaconieën.
 • Bij een dreigende huisuitzetting of afsluiting van de nutsvoorzieningen en de commissie niet bereikbaar is, kan het bestuur van de HWK handelend optreden.
 • Bij de beoordeling staat het verhaal van de cliënt centraal. Feiten en omstandigheden door de aanvragende hulpverlener worden geformuleerd kunnen doorslaggevend zijn. Op grond van humanitaire reden kunnen we in alle gevallen anders besluiten.

 

Afhandeling

De voorzitter van de commissie doet een eerste beoordeling en informeert bij de aanvrager naar de achtergronden, bijvoorbeeld naar de inkomenspositie van de cliënt of naar de activiteiten die worden ondernomen om de zelfstandigheid van de cliënt te bevorderen. Vervolgens mailt de voorzitter zijn advies door aan de andere leden van de commissie, die dan hun mening geven. Op basis van ieders mening wordt een besluit genomen. Bij gecompliceerde hulpaanvragen kan de betreffende casus in de commissievergadering worden besproken.
Wordt een aanvraag gehonoreerd, dan wordt het geld door de penningmeester van de HWK overgemaakt op het bankrekeningnummer van de instelling. De aanvrager is verplicht het bedrag dat hij/zij heeft ontvangen te verantwoorden middels betalingsbewijzen. De penningmeester verantwoordt dit apart.
Medewerkers van de HWK. kunnen zelfstandig besluiten om aanvragen voor leefgeld te honoreren. Dit betreft crisissituaties waarin snelle actie geboden is.

 

Aanvragen

Bij het maken van een afweging met betrekking tot de aanvraag is het van belang dat er voldoende informatie over onderstaande punten in de aanvraag is verwerkt. De aanvraag geschiedt digitaal waarbij de volgende gegevens worden opgenomen:

Gegevens aanvrager

 • Naam, functie, bereikbaarheid, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager.
 • Aard begeleiding en datum waarop de begeleiding is gestart

Gegevens cliënt (bij voorkeur geen naam en adres noemen, wel initialen)

 • Burgerlijke staat en leeftijd
 • Gezinssamenstelling en de leeftijden en inkomsten van eventuele gezinsleden;
 • Is er sprake van een bijzondere woonsituatie, zo ja, omschrijving hiervan;
 • Aanleiding tot het indienen van een aanvraag
 • Financiële situatie van het gezin (hoogte inkomen, maandelijkse uitgaven en hoogte van eventuele schulden)
 • Is er sprake van een uitkering? Zo ja, dit vermelden welk soort en hoe hoog;
 • Is er sprake van een schuldsaneringsregeling of is er in het verleden hiervan gebruik gemaakt?
 • Is er sprake van een dreigende huisuitzetting?
 • Is er sprake van een dreigende afsluiting van nutsvoorzieningen?
 • Indien er meerdere hulpverleners de cliënt begeleiden, deze ook noemen;
 • Concrete omschrijving waarvoor de bijdrage bedoeld is en het bedrag dat gevraagd wordt;
 • Waarom is een bijdrage van het fonds gerechtvaardigd?
 • Is er al eerder voor deze cliënt een aanvraag gedaan? Zo ja wanneer?